คุณประสพ จิรวัฒน์วงศ์ ศิษย์เก่า (รุ่น 33)

คุณประสพ จิรวัฒน์วงศ์ ACC รุ่นที่ 33 ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจประธานกรรมการ    – บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ    – ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์    – ACC Hall Of Fame ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่าแห่ง ACC Back Next

คุณอนุศักดิ์ อินทรภูวิจิตร ศิษย์เก่า (รุ่น 27)

คุณอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ ACC รุ่นที่ 27 การศึกษา    – ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 10 (วปรอ. 4010), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร     – ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหา บัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)     – ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง     – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ หลักสูตรพิเศษ    – ประกาศนียบัตรหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 8 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม     – วุฒิบัตรหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ    …

คุณวิเชียร ชื่นมีเชาว์ ศิษย์เก่า (รุ่น 25)

คุณวิเชียร ชื่นมีเชาว์ ACC รุ่นที่ 25 อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการอดีตกรรมการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการการศึกษา    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ    – ประธานกรรมการ บริษัท วัชรบรรจุภัณฑ์ จำกัด รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ    – ได้รับถ้วยและโล่รางวัลการกุศลต่างๆ    – ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ Back Next

คุณวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ศิษย์เก่า (รุ่น 24)

คุณวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ACC รุ่นที่ 24 อดีตกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์การศึกษา    – Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ หลักสูตรพิเศษ    – Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland    – Skandia Insurance Management, Philippines    – หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 27/2546    – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ    – กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย    …

คุณวีระชัย สัจจวโรดม ศิษย์เก่า (รุ่น 24)

คุณวีระชัย สัจจวโรดม ACC รุ่นที่ 24 อดีตกรรมการมูลนิธิโรเกชั่นการศึกษา    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์    – โรงเรียนอัสสัมชัญ ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ    – กรรมการ บริษัท ไทยชิปปิ้งเอเยนซี่แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ    – ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ Back Next