ACCA Objectives

วัตถุประสงค์ของสมาคม

 1. ส่งเสริมมิตรภาพ และความร่วมมืออันดีระหว่างสมาชิก
 2. สนับสนุนแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างสมาชิก
 3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่า กับโรงเรียน และครู
 4. ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก และผู้ที่เคยผ่านการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ โรงเรียน อัสสัมชัญพาณิชยการ และกลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ (ACC School of Commerce หรือ ACCSC) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 5. ให้ความช่วยเหลือแก่ครูที่กำลังสอน หรือเคยสอนในโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
 6. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในกิจการสังคมสงเคราะห์
 7. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล และจริยธรรม

 

นโยบายคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ACC 2018-20

 1. ส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างสมาชิก โดยมีสมาคมฯ เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสมาชิกให้เป็นเครือข่ายสมาชิกศิษย์เก่าที่แน่นแฟ้น
 2. ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกและศิษย์เก่าที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร
 3. ให้ความช่วยเหลือครูทั้งที่สอนและเคยสอน
 4. ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการแก่โรงเรียนและนักเรียนปัจจุบัน
 5. สานต่อกิจกรรมที่ต้องการความต่อเนื่องที่เริ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดก่อน ๆ
 6. สร้างรากฐานในโครงสร้างของคณะกรรมการฯ ให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการของสมาคมฯ ในกรรมการชุดต่อ ๆ ไป

2021 ACCA Assumption Commercial College Alumni Association

X