คุณวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ศิษย์เก่า (รุ่น 24)

คุณวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ACC รุ่นที่ 24

อดีตกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์
การศึกษา
    – Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์

หลักสูตรพิเศษ
    – Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
    – Skandia Insurance Management, Philippines
    – หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 27/2546
    – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ
    – กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
    – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
    – บมจ. น้ำตาล ครบุรี
ประสบการณ์การทำงาน
    – ปรึกษาบริษัท บมจ. กรุงเทพประกันภัย
    – เลขานุการบริษัท บมจ. กรุงเทพประกันภัย
    – กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
    – เลขานุการคณะกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
    – กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
    – กรรมการ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
    – ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
    – กรรมการตรวจสอบ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

กิจกรรมทางด้านสังคมที่ผ่านมา
    – รองประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ปี 2537 – 2558 ซึ่งมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาชนบทและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับโรงพยาบาล บำรุงราษฎร์เพื่อให้การดูแลรักษาสุขภาพและพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงเป็นประจำทุกปี
    – ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อการบูรณะวัดวาอาราม การศึกษา และการกุศล

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
    – ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์