ACCA BUILDING

อาคารสำนักงานถาวร สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์

หนึ่งในภารกิจของกรรมการบริหารสมาคมที่สำคัญก็คือ การจัดหาสำนักงานของสมาคม แต่ก็ได้เผชิญอุปสรรคนานัปการมาหลายสมัย จนกระทั่งมาสัมฤทธิ์ผลในปี ค.ศ. 2007 ดร. แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ นายกสมาคมผู้ซึ่งกำหนดนโยบายการจัดสร้างอาคารที่ทำการถาวรภายในรั้วโรงเรียนอย่างแน่วแน่ และได้ผลักดันจนได้รับการอนุมัติจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย และมิสซัง กรุงเทพฯ ให้ใช้ที่ดินที่ ACC และได้เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมระดมทุนเพื่อก่อสร้างจนลุล่วงเป็นสำนักงาน ACCA ที่โอโถง สง่างาม และทันสมัย โดยได้ทำพิธีเปิดอาคารโดย ฯพณฯ อัครมุขนายก พระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 2012

อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์สร้างขึ้นในสมัย
ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา อธิการเจ้าคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
เสกอาคาร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2555 โดย
พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสงฆมณฑลกรุงเทพฯ

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์
ชุดที่ 15-17 (พ.ศ.2550-2556)
ดร.แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่า/ประธานมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด

คุณเจริญ              อุษณาจิตต์
คุณพิศักดิ์             นิวาตพันธุ์
คุณสุเมธ               เอื้องพูลสวัสดิ์
คุณจูงเกียรติ          วัฒนาดิลกกุล
คุณดนัย               วันสม
คุณวีระ                 สัจจทิพวรรณ
คุณสมคิด              นภาสว่างวงศ์
คุณมนตรี               แสงอุไรพร
คุณวิภา                 มณีไพโรจน์
ดร.ธเนศ                เมฆจำเริญ
คุณสิทธิพร             นิยมมาลัย
คุณประเสริฐ            อัครพงศ์พิศักดิ์
คุณสุนทรี               ตันจิตติวัฒน์
คุณรัตนชัย              ผาตินาวิน
คุณทรงพล              ชัญมาตรกิจ
ดร.ดนัย                  คริสธานินทร์
คุณวีรชัย                สุภัทรเมธากุล
คุณจตุพร                เจริญรัศมีเกียรติ
คุณณัฎฐพันธุ์           ศิริรัตนพล
คุณบุญช่วย             สวงษ์ตระกูล
คุณประเวทย์             กันตะสิริพิทักษ์
คุณพินิจ                  เลิศนภาวิไล
คุณรัตนชัย               เวโรจน์พิพัฒน์
คุณวิชัย                   สันติมหกุลเลิศ
คุณวิรุฬห์                 นันตะพานา
คุณสุเมธ                  ศรีสุวรรณานุกร

คุณประสงค์                           ศิริวัจนางกูร
คุณเกียรติศักดิ์                       กัลยาสิริวัฒน์
คุณประสพ                            จิรวัฒน์วงศ์
คุณประสิทธิ์                           ธารทอง
คุณสกล                               เตชะสถาพร
คุณสมชัย                             ประสิทธิ์ไพศาล
คุณวิสุทธิ์                              อิทธิหิรัญวงศ์
คุณสมศักดิ์                            ปณีตัธยาศัย
คุณสมบูรณ์                            วงศ์สถาปัตย์
คุณเจิมมาศ                            จึงเลิศศิริ
คุณอนุวัตร                             คมกริชวรากูล
คุณสุภาวรรณ                         ก้องวัฒนา
คุณเกียรติณรงค์                      โคมิน
คุณสุวิทย์                               ลิมป์ศิริพันธ์
คุณเฉลิมพงษ์                          มหาวาณิชย์วงศ์
คุณสมเกียรติ                          วัชระชัยพงษ์
คุณชัยชนะ                             ช่อธีระพฤกษ์
คุณธนวัฒน์                            เรวัฒบวรวงศ์
คุณถาวร                               งามสงวนประภา
คุญบุญรอด                            ลีละอมรวิเชษฐ์
คุณประสิทธิ์                            ดำรงชิตานนท์
คุณพิสิฐ                                โอมพรนุวัฒน์
คุณวรวิทย์                             วรพงศธร
คุณอรุณ                               มีแสงธรรม
คุณศุภชัย                              บัญชาศึก
คุณวินัย                                แสงภัทราชัย

“With recognition of Master Suchart Kristhanin’s
inspiration on and dedication for ACCA”

รายชื่อบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์

ลำดับ                            รายนาม                                รุ่น                              จำนวนเงิน

 1. ดร.แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์                                   34                            2,000,000 บาท
 2. คุณประสพ จิรวัฒน์วงศ์                                      33                            1,200,000 บาท
 3. คุณเจริญ อุษณาจิตต์                                         30                            1,088,000 บาท
 4. คุณวิชัย ศรีประเสริฐ                                          23                            1,000,000 บาท
 5. คุณประสิทธิ ธารทอง                                          34                              500,000 บาท
 6. คุณสมบูรณ์ วงศ์สถาปัตย์                                    38                               300,000 บาท
 7. คุณกำพล เตชะหรูวิจิตร                                       12                               200,000 บาท
 8. คุณประสพ สนองชาติ                                         22                               200,000 บาท
 9. คุณสนั่น อังอุบลกุล                                           27                               200,000 บาท
 10. คุณสุจริต รังสิมันโตฬาร                                     27                               200,000 บาท
 11. คุณพีระพล ตั้งศิริวานิช                                       39                               200,000 บาท
 12. ศิษย์เก่า ACC รุ่น 24 (ค.ศ.1961-1964)                     24                               110,000 บาท

รายชื่อผู้บริจาครายละ 100,000 บาท

ลำดับ                  รายนาม                              รุ่น      ลำดับ                  รายนาม                              รุ่น

   13. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์                          14. คุณประธาน-คุณเกียรติณรงค์  โคมิน    
   15. คุณบำรุง จินดาพล                                16          16. ดร.สุวรรณ  วลัยเสถียร                         24
   17. คุณนิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์                          25          18. คุณปฐม  สุทธาธิกุลชัย                          25
   19. คุณวิเชียร ชื่นมีเชาว์                              27          20. คุณกฤษนันทร์  พลาฤทธิ์                       27
   21. คุณชูวิทย์ จิระนารักษ์                             27          22. คุณชัยศิลป์  แต้มศิริชัย                         27
   23. คุณไชยวัฒน์ ศิวสิริการุณย์                     27          24. คุณธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ์                       27
   25. คุณบัญชา เธียรศิริศักดิ์                         27           26. คุณพิพัฒน์  รัตนไตรภพ                       27
   27. คุณอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์                       28          28. คุณกิตติ  อิสริยะประชา                         28
   29. คุณชาติชาย คูสมิทธิ์                             30          30. คุณพิเชษฐ์  วีรพร                              29
   31. คุณชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง                         30          32. คุณทักษะ  บุษยโภคะ                            30
   33. คุณนรเทพ วนาภิรมย์                            32          34. คุณโยธิน  เนื่องจำนงค์                         30
   35. ศิษย์เก่า ACC รุ่น 32 (ค.ศ.1969-1972)        34           36. คุณเกียรติศักดิ์  กัลยาสิริวัฒน์                32
   37. คุณกวีวุฒิ เนื่องจำนงค์                         34           38. คุณชัย  นิมากร                                 34
   39. คุณณัฐพันธุ์ ศิริรัตนพล                         34           40. คุณดนัย  วันสม                                34
   41. คุณวีระ สัจจทิพวรรณ                            35           42. คุณสุรพันธ์  พัฒน์พิฑูรย์                      34
   43. คุณประพันธุ์ อัศวอารี                            36           44. คุณสมศักดิ์  ปณีตัธยาศัย                      35
   45. คุณพัชรี คงตระกูลเทียน                         37           46. ศิษย์เก่า ACC รุ่น 36 (ค.ศ.1973-1976)       36
   47. คุณประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์                      37           48. คุณสมบัติ  เลิศสุมิตรกุล                        37
   49. คุณสิทธิชัย ชวรางกูร                            40           50. คุณสมบุญ  ประสิทธิ์จูตระกูล                  39
   51. คุณประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์                     41           52. คุณพิสิฏฐ์  สุชาติลิขิตวงศ์                     40
   53. คุณสุชัย แสงตีรสินธพ                           49           54. คุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล                43

ศิษย์เก่า ACC รุ่น 49 (ค.ศ.1986-1989)  49

ลำดับ                           รายนาม                                รุ่น                            จำนวนเงิน

 1. คุณเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์                           49                          60,000 บาท
 2. ศิษย์เก่า ACC รุ่น 41 (ค.ศ.1978-1981)                    41                          52,000 บาท
 3. คุณสมาน มหิทธิวาณิชยา                                  31                          50,000 บาท
 4. คุณชัยชนะ ช่อธีระพฤกษ์                                  34                          50,000 บาท
 5. คุณสิทธิพร นิยมมาลัย                                    39                          50,000 บาท
 6. ศิษย์เก่า ACC รุ่น 43 (ค.ศ.1980-1983)                  43                           50,000 บาท
 7. คุณสุวัฒน์ ลือวิริยะพันธุ์                                  43                           50,000 บาท
 8. คุณเจษฎา เกื้อจิรัฐติกาล                                  44                           50,000 บาท
 9. คุณสมศักดิ์ อัศวศิริศิลป์                                  44                           50,000 บาท
 10. คุณศุภชัย บัญชาศึก                                      34                           50,000 บาท

2021 ACCA Assumption Commercial College Alumni Association

X