คุณอนุศักดิ์ อินทรภูวิจิตร ศิษย์เก่า (รุ่น 27)

คุณอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ ACC รุ่นที่ 27

การศึกษา
    – ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 10 (วปรอ. 4010), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
    – ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหา บัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
    – ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์

หลักสูตรพิเศษ
    – ประกาศนียบัตรหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 8 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
    – วุฒิบัตรหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ
    – ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม บริษัท ซีทีไอ โฮลดิ้ง จำกัด
    – ประธานกรรมการ บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
    – รองประธานกรรมการ บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
    – กงสุลกิตติมศักดิ์ ประเทศบูร์กินา ฟาโซ ประจำประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน
    – กรรมการผู้อำนวนการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม)
    – วุฒิสมาชิก
    – กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐเลบานอน
    – ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
    – เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก – เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ
    – “Chevalier de l’Ordre National” จากประธานาธิบดีแห่งประเทศบูร์กินา ฟาโซ่ – “Chevalier Dans l’Ordre National Du Mérite” จากประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
    – ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
    – ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการชนส่ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    – นักศึกษาดีเด่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
    – ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ – ACC Hall Of Fame ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่าแห่ง ACC