คุณเจริญ อุษณาจิตต์ ACC รุ่น 30

คุณเจริญ อุษณาจิตต์ ACC รุ่น 30 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ ACCประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ACC School of Commerce (ACCSC) – มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรองประธานมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ดอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์กรรมการมูลนิธิโรเกชั่น การศึกษา    – ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต University of Connecticut, USA    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์    – โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรพิเศษ    – หลักสูตรบทบาทของประธานกรรมการบริษัท รุ่นที่ 1/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    – วุฒิบัตรหลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทฯ รุ่น 23/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    – วุฒิบัตรหลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทฯ รุ่น 2/2006 (Refresh) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ    – ประธานกรรมการ บริษัท …

คุณกิตติ อิสริยประชา ACC รุ่น 28

คุณกิตติ อิสริยประชา ACC รุ่น 28 อดีตกรรมการมูลนิธิโรเกชั่นอดีตอุปนายกและกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ การศึกษา    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์    – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ    – ประธานกรรมการ บริษัท แอมเมกซ์ทีม แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด    – กรรมการผู้จัดการ บริษัท โวคลิฟวิ่ง จำกัด    – กรรมการ บริษัท กรีนแลนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด    – กรรมการ บริษัท แพรรี่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประสบการณ์การทำงาน    – กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเมกซ์ ทีม แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด    – กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเมกซ์ …

คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ACC รุ่น 27

คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ACC รุ่น 27 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ประธานคณะกรรมการระดมทุนการศึกษา ACCSC การศึกษา    – ปริญญาเอก Public Administration มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    – ปริญญาโท ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    – ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ หลักสูตรพิเศษ    – ประกาศนียบัตรการอบรม Professional Education Program of the Southeast Asian Executive Leadership Conference จากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด สหรัฐอเมริกา    – ประกาศนียบัตรการอบรม Chairman 2000 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและออสเตรเลีย ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ    – …

สนั่น อังอุบลกุล ACC รุ่นที่ 27

คุณสนั่น อังอุบลกุล ACC รุ่นที่ 27 ประธานมูลนิธิโรเกชั่นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการนายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทยนายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ การศึกษา    – ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่น 3 (พ.ศ. 2534) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร    – ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ Oglethorpe University, Georgia, USA    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ    – ประธานกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์    – ประธานภาคเอกชนของคณะทำงานด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศในคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ แต่งตั้งโดยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา    – ประธานสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย)    – กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย    – รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย    – ประธานสภาธุรกิจไทย-อินเดีย     – ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม  …

เอก สยามวาลา ACC รุ่นที่ 8

คุณเอก สยามวาลา ACC รุ่นที่ 8 ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิโรเกชั่น / กรรมการมูลนิธิโรเกชั่น การศึกษา    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจกรรมการ    – บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด – บริษัท ไอซ์ โซลูชั่น จำกัด ประสบการณ์การทำงาน    – ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด    – กรรมการ และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และบริหาร บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด    – กรรมการ และฝ่ายการผลิต บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด    – กรรมการ และฝ่ายการนำเข้า บริษัท ดีเอชเอ …