คุณเจริญ อุษณาจิตต์ ACC รุ่น 30

คุณเจริญ อุษณาจิตต์ ACC รุ่น 30

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ ACC
ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ACC School of Commerce (ACCSC) – มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รองประธานมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด
อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์
กรรมการมูลนิธิโรเกชั่น

การศึกษา
    – ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต University of Connecticut, USA
    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
    – โรงเรียนอัสสัมชัญ

หลักสูตรพิเศษ
    – หลักสูตรบทบาทของประธานกรรมการบริษัท รุ่นที่ 1/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    – วุฒิบัตรหลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทฯ รุ่น 23/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    – วุฒิบัตรหลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทฯ รุ่น 2/2006 (Refresh) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ
    – ประธานกรรมการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
    – กรรมการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน
    – กรรมการ บริษัท อินเตอร์เฟซ โมเดอร์นฟอร์ม จำกัด
    – กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ อินทีเรีย โปรดัคส์ จำกัด
    – ผู้จัดการฝ่ายขายกลุ่ม บริษัท 3 เอ็ม จำกัด

กิจกรรมทางด้านสังคม
    – ประธานกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านปัญญา

กิจกรรมทางด้านสังคมที่ผ่านมา
    – นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย