คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ACC รุ่น 27

คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ACC รุ่น 27

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์
ประธานคณะกรรมการระดมทุนการศึกษา ACCSC

การศึกษา
    – ปริญญาเอก Public Administration มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
    – ปริญญาโท ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    – ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์

หลักสูตรพิเศษ
    – ประกาศนียบัตรการอบรม Professional Education Program of the Southeast Asian Executive Leadership Conference จากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด สหรัฐอเมริกา
    – ประกาศนียบัตรการอบรม Chairman 2000 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและออสเตรเลีย

ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ
    – ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สปริงนิวส์กรุ๊ป
    – กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี
    – ประธานกิตติมศักดิ์ บจ. มีเดียเอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
    – ประธานกิตติมศักดิ์ บจ. เดอะมาเจสติค ครีก คันทรีคลับ

ประสบการณ์การทำงาน
    – กรรมการ FIPP (Federation of International Periodic Publication) และ ประธาน FIPP Asia
    – ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป
    – ประธานคณะกรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
    – ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

ตำแหน่งกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา
    – ผู้ก่อตั้งและประธานสมาคมนิตยสารแห่งประเทศไทย
    – ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ
    – ที่ปรึกษาประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สภาหอการค้าไทย
    – ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมผู้พิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
    – ที่ปรึกษายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
    – ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
    – ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
    – ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม
    – ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย