สนั่น อังอุบลกุล ACC รุ่นที่ 27

คุณสนั่น อังอุบลกุล ACC รุ่นที่ 27

ประธานมูลนิธิโรเกชั่น
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์

การศึกษา
    – ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่น 3 (พ.ศ. 2534) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
    – ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ Oglethorpe University, Georgia, USA
    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์

ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ
    – ประธานกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
    – ประธานภาคเอกชนของคณะทำงานด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศในคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ แต่งตั้งโดยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
    – ประธานสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย)
    – กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย
    – รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
    – ประธานสภาธุรกิจไทย-อินเดีย
    – ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
    – ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
    – ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ ไทย-นานาชาติ (AFS) ประเทศไทย
    – ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
    – รองประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด (โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน)

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
    – ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    – ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    – ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
    – ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    – ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
    – ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ