ประสพ สนองชาติ ACC รุ่นที่ 22

คุณประสพ สนองชาติ ACC รุ่นที่ 22

กรรมการมูลนิธิโรเกชั่น
ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิโรเกชั่น และอดีตรองประธานมูลนิธิโรเกชั่น
อตีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์

การศึกษา
    – ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่น 3 (พ.ศ. 2534), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
    – ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกัลกัตตา ประเทศอินเดีย
    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์

ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ
    – ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    – บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน
    – กรรมการอิสระ ประธานการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ศุภาลัย
    – กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทิปโก้ ฟูดส์
    – กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่กลุ่ม บจ. สยามมีเดียแอนด์คอมมิวนิเคชั่น
    – กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซทเทิร์น แมเนจเม้นท์ จำกัด
    – กรรมการผู้จัดการ บจ. เอไอเอ แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
    – กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนชั่น พรอปเปอตี้ จำกัด
    – FINANCIAL CONTROLLER บริษัท IBM CHINA/HONG KONG
    – ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
    – ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน กลุ่มบริษัท วอเนอร์แลมเบิร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
    – ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
    – ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บริษัท ล๊อกซเล่ย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
    – เครื่องราชอิสริยาภรณ์จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
    – เครื่องราชอิสริยาภรณ์จถุถดิเรกคุณาภรณ์

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
    – ได้รับทุนอบรมด้านพัฒนาอุตสาหกรรม ณ กรุงเฮค โดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์
    – ได้รับทุนอบรมด้าน LEADERSHIP, GEORGETOWN UNIVERSITY, WASHINGTON DC, โดย ASIA FOUNDATION
    – ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
    – ACC HALL OF FAME ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่าแห่ง ACC

2021 ACCA Assumption Commercial College Alumni Association