ดร. แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ ACC รุ่นที่ 34

ดร. แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ ACC รุ่นที่ 34 ประธานมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ดนายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์กรรมการมูลนิธิโรเกชั่น การศึกษา    – ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ American Coachline University, USA.    – ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต    – ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์    – โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา หลักสูตรพิเศษ    – หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 19    – หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7    – หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 4 ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจประธานกรรมการ    – บริษัท …

ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง ACC รุ่นที่ 30

คุณชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง ACC รุ่นที่ 30 กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ดประธานกรรมการคัดสรรนักศึกษาทุน ACC School of Commerce (ACCSC) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การศึกษา    – ปริญญาโท บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    – ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต University of Memphis, Tennessee, USA    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจรองประธานกรรมการ    – บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ    – บริษัทในเครือ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประสบการณ์การทำงาน    – ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แซนดอส (ประเทศไทย) จำกัด    – …

บำรุง จินดาพล ACC รุ่นที่ 16

คุณบำรุง จินดาพล ACC รุ่นที่ 16 การศึกษา    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจกรรมการ    – บริษัท บำรุงคอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ประสบการณ์การทำงาน    – ผู้จัดการขาย (ขาออก) บริษัท อีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด    – พนักงานบัญชี/ขาย บริษัท เบนลายด์คอนเทนเนอร์ จำกัด    – พนักงานงานบัญชี บริษัท โฟร์โมสต์อาหารนม (กรุงเทพฯ) จำกัด    – สมุห์บัญชี ธนาคารนครหลวงไทย สาขาท่าม่วง และกาญจนบุรี    – ผู้ช่วยแคชเชียร์และบิลคอลเลคเต้อร์ บริษัท คาลเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด    – พนักงานพิมพ์ดีด …

บำรุง ตันจิตติวัฒน์ ACC รุ่นที่ 23

คุณบำรุง ตันจิตติวัฒน์ ACC รุ่นที่ 23 กรรมการมูลนิธิโรเกชั่นอดีตอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ การศึกษา    – ปริญญาโทนิติศาสตร์ (LLM) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา    – ปริญญาตรีนิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ หลักสูตรพิเศษ    – เนติบัณฑิตไทย รุ่น 23    – ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ    – ผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนอาวุโส สำนักงาน บำรุง สุวิชา อภิศักดิ์    – ทนายความกรรมการสภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย    – รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย    – อาจารย์ประจำหลักสูตนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย    – …

ประสพ สนองชาติ ACC รุ่นที่ 22

คุณประสพ สนองชาติ ACC รุ่นที่ 22 กรรมการมูลนิธิโรเกชั่นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิโรเกชั่น และอดีตรองประธานมูลนิธิโรเกชั่นอตีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ การศึกษา    – ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่น 3 (พ.ศ. 2534), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร    – ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกัลกัตตา ประเทศอินเดีย    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ    – ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    – บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด ประสบการณ์การทำงาน    – กรรมการอิสระ ประธานการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ศุภาลัย    – กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทิปโก้ ฟูดส์    – กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่กลุ่ม บจ. สยามมีเดียแอนด์คอมมิวนิเคชั่น  …

วรเศรษฐ์ อิสระยั่งยืน ACC รุ่นที่ 16

คุณวรเศรษฐ์ อิสระยั่งยืน ACC รุ่นที่ 16 ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิโรเกชั่นอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ การศึกษา    – Assumption Commercial College หลักสูตรพิเศษ    – Psychology Applied Institute, School of National Defence 76 Certificate    – Certificate of Proficency for Business Computer, ABAC    – Certificate of Proficiency for BusiNet Explorer Course, ABAC ชำนาญการพิเศษ    – ICC UCP for Structure Trade/Project Finance & Construction Finance  …