ประสิทธิ์ ธารทอง ACC รุ่น 34

คุณประสิทธิ์ ธารทอง ACC รุ่น 34

นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์
กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด
อุปนายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

การศึกษา
    – ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
    – ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์        

ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ
    – ประธานกลุ่มบริษัทธารธนา
    – ประธานกรรมการ – บริษัท ธารธนา จำกัด
    – กรรมการผู้จัดการ — บริษัท อนันตศิริแลนด์ จำกัด
    – กรรมการผู้จัดการ — บริษัท บางปะกง พลาสติก จำกัด
    – กรรมการผู้จัดการ – บริษัท แฟชั่นอเวนิว จำดัด
    – กรรมการผู้จัดการ – บริษัท ที.เอ็น. ซอฟแคร์ โปรดักท์ จำกัด
    – กรรมการผู้จัดการ — บริษัท เอ็น วาย สวนเกษตร จำกัด
    – ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้มีอำนาจ – บริษัท ไทยนากาโน จำกัด

กิจกรรมทางด้านสังคม
    – กรรมการ มูลนิธิเสียงชาวพุทธสุทธิจิตต์

    – อดีตนายกสโมสรไลออนส์ มหานาค กรุงเทพฯ 2 วาระ
    – อดีตกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
    – รางวัลบุคคลผู้มีความประพฤติดี พ.ศ. 2514 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม- ราชูปถัมภ์
    – สอบคัดเลือกเข้าเรียนที่วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร ได้ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2514 จากจำนวนผู้สอบกว่า 2,000 คน
    – ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ โอกาสครบรอบ 70 ปี