ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง ACC รุ่นที่ 30

คุณชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง ACC รุ่นที่ 30

กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด
ประธานกรรมการคัดสรรนักศึกษาทุน ACC School of Commerce (ACCSC) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การศึกษา
    – ปริญญาโท บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    – ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต University of Memphis, Tennessee, USA
    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์

ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ
รองประธานกรรมการ
    – บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ
    – บริษัทในเครือ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน
    – ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แซนดอส (ประเทศไทย) จำกัด
    – ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
    – เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท 3 เอ็ม จำกัด

กิจกรรมทางด้านสังคมที่ผ่านมา
    – รองนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย
    – กรรมการส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย
    – ประธานนักศึกษา SASIN รุ่น MM98

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
    – ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์