ดร. แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ ACC รุ่นที่ 34

ดร. แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ ACC รุ่นที่ 34

ประธานมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์
กรรมการมูลนิธิโรเกชั่น

การศึกษา
    – ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ American Coachline University, USA.
    – ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
    – ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
    – โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

หลักสูตรพิเศษ
    – หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 19
    – หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7
    – หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 4

ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ
ประธานกรรมการ
    – บริษัท ฟาติมา ดิเว็ลล๊อปเม็นท์ จำกัด
    – บริษัท ฟาติมา อาร์. บี. ดี. เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
    – บริษัท ฟาติมา บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
    – เลขานุการคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชนการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
    – เครื่องราชอิสริยาภรณ์จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จ.ม.
    – เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ บ.ภ.
    – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์ช้างเผือก ต.ช.
    – เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์ช้างเผือก บ.ช.
    – แหนบเครื่องหมายกล่องกระสุนคันชีพ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
    – เข็มพระนามาภิไทยของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
    – รางวัลเกียรติคุณเชิดชูเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
    – รางวัลเกียรติคุณเชิดชูเกียรติจาก ดร. อำนวย วีรวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
    – นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา 9 สมัย
    – นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ 3 สมัย
    – ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ โอกาสครบรอบ 70 ปี