ดร. นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์ รุ่น 25

ดร. นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์ ACC รุ่น 25

การศึกษา
    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์

ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ
    – Independent Director  — Eternal Energy PCL
    – Managing Director – Green Siam Marketing Co., Ltd.
    – CEO  – Evergreen Shipping Agency Thailand Co., Ltd.

ประสบการณ์การทำงาน
    – Non-Executive Director – Nation Multimedia Group PCL  (1997-2015)

กิจกรรมทางสังคมที่ผ่านมา
    – สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยทุนทรัพย์ที่ ม. ราชภัฎ เชียงราย มาเป็นเวลา 33 ปีติดต่อกัน ให้นักศึกษากว่า 3,000 คน มีผู้รับทุนขณะนี้เป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
    – ให้ทุนเด็กยากจนชาติพันธ์ ชาวไร่ชาวนาปีละ 100 ทุน
    – ริเริ่มและดำเนินงานบวชสามเณรและพระสงฆ์ต่อเนื่องมา 17 ปี มีศาสนทายาทกว่า 30,000 คน

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
    – ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    – ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ โอกาสครบรอบ 70 ปี