About Us

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

1.คุณภราดาวิหาร        ศรีหาพล2.คุณสนั่น                    อังอุบลกุล3.คุณธนาชัย               ธีรพัฒนวงศ์4.คุณทรงพล               ชัญมาตรกิจ (ซ้ง)5.ดร. แสงชัย   …

Read more...

คณะกรรมการกิตติมศักดิ์

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ACC – 2018 -20 คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ 1.คุณภราดาวิหาร2.คุณสนั่น3.คุณธนาชัย4.คุณทรงพล5.ดร. แสงชัย6.คุณประสิทธิ์ ศรีหาพลอังอุบลกุลธีรพัฒนวงศ์ชัญมาตรกิจ (ซ้ง)อภิชาติธนพัฒน์ธารทอง ผู้อำนวยการ(รุ่น 27)(รุ่น 27)(รุ่น 49)(รุ่น 34)(รุ่น 34) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกกิตติมศักดิ์นายกกิตติมศักดิ์นายกกิตติมศักดิ์…

Read more...

ACCA Objectives

วัตถุประสงค์ของสมาคม ส่งเสริมมิตรภาพ และความร่วมมืออันดีระหว่างสมาชิก สนับสนุนแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างสมาชิก ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่า กับโรงเรียน และครู ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก และผู้ที่เคยผ่านการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ โรงเรียน อัสสัมชัญพาณิชยการ และกลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ (ACC School of Commerce หรือ ACCSC) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้ความช่วยเหลือแก่ครูที่กำลังสอน หรือเคยสอนในโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในกิจการสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล และจริยธรรม นโยบายคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ACC 2018-20 ส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างสมาชิก โดยมีสมาคมฯ…

Read more...

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

สวัสดีครับ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ชาว ACC ทุกท่าน ผม กมล อัศวสถิตย์พร จบจาก ACC ในปี 1972 เป็นศิษย์รุ่นที่ 32 มี Bro. Bernard เป็นอธิการ และมีมาสเตอร์ สุชาติ คริสธานินทร์ เป็นครูประจำชั้น ศิษย์เก่ารุ่นใกล้เคียงกับผมคงรู้จักทั้งสองท่านนี้ดีว่าท่านเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างมากต่อสถาบันและศิษย์ ACC จำนวนมาก Bro. Bernard เป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มีความสามารถมาก ท่านได้สืบทอดเจตนารมณ์ของ Bro.…

Read more...

History of ACC by B. Bernard

By: Bro. Bernard Mary The starting point of Assumption Commercial College goes back to the second decade of this century when Bro. Rogatien first made a mild attempt at teaching the Pitman…

Read more...

History Of ACCA

By : Bro. Bernard Mary Assumption Commercial College was duly established in 1938 as an independent Commercial Institution approved by the Ministry of Education.  Till then, it was a section of Assumption…

Read more...

เกี่ยวกับสมาคม ACCA

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ เป็นศูนย์รวมของศิษย์เก่า โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ หรือโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการในปัจจุบันทุกรุ่นทุกวัย ทำหน้าที่ประสานความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และศิษย์เก่าในฐานะที่เป็นผลิตผลจากสถานศึกษาแห่งเดียวกัน อกภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของสมาชิกและศิษย์เก่าจะเป็นพลังร่วมในการเสริมสร้าง และรักษาชื่อเสียงส่วนตน นำไปสู่เกียรติภูมิของโรงเรียนให้ดำรงถาวรต่อไป ภราดาโรเกชั่น ผู้ดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ขึ้นในปี พ.ศ. 2481 ได้ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียนมาด้วยความเอาใจใสและเสียสละ ใบปี พ.ศ. 2505 ท่านได้ปรารภกับศิษย์เก่าร่วมสมัยถึงความตั้งใจที่จะให้มีสมาคมศิษย์เก่าฯขึ้น โดยปรารถนาจะให้เป็นศูนย์กลาง ในการจัดหางานให้แก่ศิษย์รุ่นน้องต่อๆ ไปเป็นสำคัญ แต่ความตั้งใจของท่านยังไม่สัมฤทธิ์ผล จนท่านได้ถึงแก่มรณกรรมลง เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2508 หลังจากนั้น ภราดาเบอร์นาร์ดได้ผลักดันและสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมฯอีก และในที่สุดศิษย์เก่าอาวุโสจำนวนหนึ่งจึงสามารถดำเนินการจัดตั้งและจดทะเบียนสมาคมฯขึ้นเป็นผลสำเร็จ โดยได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 14…

Read more...

คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์​​​​​ คุณกมล ​​        อัศวสถิตย์พร    ​​​(รุ่น 32)​​​      นายกสมาคมฯ คุณสุวิทย์ ​      ลิมป์ศิริพันธ์ ​​​     (รุ่น 43).     ​​​อุปนายกฯ คนที่ 1 ​คุณเฉลิมพงษ์ ​มหาวาณิชย์วงศ์ ​(รุ่น 49​). ​​ อุปนายกฯ…

Read more...

ACCA COMMITTEE

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการชุดปัจจุบัน คณะกรรมการที่ผ่านมา…

Read more...

OUR CONTRIBUTORS

Our active contributors of ACCA activities. See details <<click>>
To become our supporters, please contact sompakkk@hotmail.com

Log In

Create an account