สวัสดีครับ พี่น้องชาว ACCists ทุกท่าน

สวัสดีครับ พี่น้องชาว ACCists ทุกท่าน คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) ปี 2020 https://www.youtube.com/watch?v=cPzDOpW1uww 2021 ACCA Assumption Commercial College Alumni Association

คณะกรรมการกิตติมศักดิ์

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ACC – 2018 -20 คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ 1.คุณภราดาวิหาร2.คุณสนั่น3.คุณธนาชัย4.คุณทรงพล5.ดร. แสงชัย6.คุณประสิทธิ์ ศรีหาพลอังอุบลกุลธีรพัฒนวงศ์ชัญมาตรกิจ (ซ้ง)อภิชาติธนพัฒน์ธารทอง ผู้อำนวยการ(รุ่น 27)(รุ่น 27)(รุ่น 49)(รุ่น 34)(รุ่น 34) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกกิตติมศักดิ์นายกกิตติมศักดิ์นายกกิตติมศักดิ์

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

สวัสดีครับ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ชาว ACC ทุกท่าน ผม กมล อัศวสถิตย์พร จบจาก ACC ในปี 1972 เป็นศิษย์รุ่นที่ 32 มี Bro. Bernard เป็นอธิการ และมีมาสเตอร์ สุชาติ คริสธานินทร์ เป็นครูประจำชั้น ศิษย์เก่ารุ่นใกล้เคียงกับผมคงรู้จักทั้งสองท่านนี้ดีว่าท่านเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างมากต่อสถาบันและศิษย์ ACC จำนวนมาก Bro. Bernard เป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มีความสามารถมาก ท่านได้สืบทอดเจตนารมณ์ของ Bro. Rogation ผู้ก่อตั้งโรงเรียนของพวกเรา ในการหาทางให้ ACC เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศในสาขาพาณิชยศาสตร์ ท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ท่านเป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้ง Assumption School of Business (ASB) หรือที่เรารู้จักในนาม ABAC หรือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในปัจจุบัน มาสเตอร์ สุชาติ เป็นศิษย์เก่าและครูที่ทุ่มเทอย่างมากให้กับโรงเรียนและนักเรียน ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิษย์เก่ามากมาย ท่านได้เข้ามาช่วยสมาคมฯ ในช่วงที่สมาคมฯ ประสบวิกฤตเรื่องผู้นำ …