คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์​​​​​

 1. คุณกมล ​​        อัศวสถิตย์พร    ​​​(รุ่น 32)​​​      นายกสมาคมฯ
 2. คุณสุวิทย์ ​      ลิมป์ศิริพันธ์ ​​​     (รุ่น 43).     ​​​อุปนายกฯ คนที่ 1
 3. ​คุณเฉลิมพงษ์ ​  มหาวาณิชย์วงศ์ ​(รุ่น 49​). ​​ อุปนายกฯ คนที่ 2
 4. คุณพรชนก ​     ชำนาญกิจวนิช​   (ACCSC รุ่น 1)​​ ผู้ช่วยนายกฯ/อุปนายกฯ

ฝ่ายวิชาการ (Education)

 1. คุณเจริญ         อุษณาจิตต์       (รุ่น 30)      ประธานคณะกรรมการวิชาการ
 2. คุณมโนรถ        กุศลศักดิ์         (รุ่น 32)      กรรมการ
 3. คุณพรชัย         พัวพัฒนขจร    (รุ่น 47)      กรรมการ
 4. คุณเทพฤทธิ์      สีน้ำเงิน           (รุ่น 60)      กรรมการ
 5. คุณอาทร          พร้อมพัฒนภัค   (รุ่น 53)     กรรมการ 

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ (Member Relations)

 1. คุณประเสริฐ ​      อัครพงศ์พิศักดิ์ ​​ (รุ่น 40)​          ประธานคณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
 2. คุณสุภาวรรณ ​    ก้องวัฒนา       (รุ่น 40)​​          รองประธานคณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
 3. คุณวิชัย           ​​พันธุ์วิวัฒนธนา ​​  (รุ่น 38) ​         กรรมการ
 4. คุณชนภัทร์        ​ชัยงาม​            (ACCSC รุ่น 2)​  กรรมการ

ฝ่ายเลขานุการ (Secretary)

 1. ​ดร. หลุยส์      คริสธานินทร์       (รุ่น 49)​​                      เลขาธิการ
 2. ​คุณโนะริโยะ​     คาวาบาตา ​​         (รุ่นที่ 69 / ACCSC รุ่น 1)​ ผู้ช่วยเลขาธิการ

ฝ่ายเหรัญญิก (Treasurer)

 1. คุณชัชชัย ​​        ธรรมารุ่งเรือง ​​    (รุ่น 30)​​    เหรัญญิก
 2. คุณสุไชยว์        ​แสงตีรสินธพ ​​     (รุ่น 41) ​​   ผู้ช่วยเหรัญญิก

ฝ่ายปฏิคม (Sergeant-at-Arms)

 1. คุณพลธิป ​         โฆษิตพัฒนา ​     (รุ่น 38) ​​   ปฏิคมฯ
 2. คุณวิเชียร          ​ศรีมงคลกุล ​​      (รุ่น 39)​​    ผู้ช่วยปฏิคมฯ

ฝ่ายทะเบียน (Membership)

 1. คุณสมเกียรติ ​     วัชระชัยพงศ์​​    (รุ่น 49)​​    นายทะเบียน
 2. คุณศศิธร​​          สุวรรณศิลา     (รุ่น 68)    ​​ผู้ช่วยนายทะเบียน/ผู้ช่วยเลขาธิการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Communication)

 1. คุณอนุวัตร​       คมกริชวรากูล ​​ (รุ่น 39) ​ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
 2. คุณทัศชา        ​พุทธคุณขจร​​    (รุ่น 44)​​  รองประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
 3. คุณอำนวย ​      วิชญะวิลาส      ​​(รุ่น 45)​​  กรรมการ
 4. คุณปิ่นนารี       ​วิริยะวัลย์        (ACCSC รุ่น 1)​   กรรมการ

ฝ่ายกิจกรรม (Activities)

 1. คุณเฉลิมพงษ์     ​มหาวาณิชย์วงศ์​    (รุ่น 49)​​    ประธานคณะกรรมการกิจกรรม
 2. ​คุณวิโรจน์         ​ลัคนาวงศา ​​         (รุ่น 49)​​    กรรมการ
 3. ​คุณปัญญา​​        บุญขจรธำรง        ​(รุ่น 55)​​    กรรมการ
 4. คุณยศไกร         ​เพียรพาณิชย์พร    ​(รุ่น 57)​​    กรรมกา​ร

ฝ่ายสถาบันสัมพันธ์ (Institute Relations)

 1. คุณวิวัฒน์ ​       อวศิริพงษ์​​     (รุ่น 32)​​    ประธานคณะกรรมการสถาบันสัมพันธ์
 2. คุณเกียรติศักดิ์ ​  กัลยาสิริวัฒน์  ​​(รุ่น 32)​​    รองประธานคณะกรรมการสถาบันสัมพันธ์
X