บำรุง ตันจิตติวัฒน์ ACC รุ่นที่ 23

คุณบำรุง ตันจิตติวัฒน์ ACC รุ่นที่ 23

กรรมการมูลนิธิโรเกชั่น
อดีตอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์

การศึกษา
    – ปริญญาโทนิติศาสตร์ (LLM) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
    – ปริญญาตรีนิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์

หลักสูตรพิเศษ
    – เนติบัณฑิตไทย รุ่น 23
    – ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ
    – ผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนอาวุโส สำนักงาน บำรุง สุวิชา อภิศักดิ์
    – ทนายความกรรมการสภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
    – รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
    – อาจารย์ประจำหลักสูตนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
    – กรรมการกฎหมายธุรกิจ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน
    – อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    – สำนักงานกฎหมายเทพศรีหริศ
    – สำนักงานกฎหมาย KIRKWOOD KAPLAN RUSSIN & VECCHI
    – USAID

กิจกรรมทางด้านสังคมที่ผ่านมา
    – ประธานกรรมการมรรยาททนายความ สภาทนายความ
    – อุปนายกฝ่ายวิชาการ สภาทนายความ
    – อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน สภาทนายความ
    – ประธานกรรมการอนุญาโตตุลาการการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
    – คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย คณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน
    – อนุกรรมการกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    – กรรมการและเลขาธิการก่อตั้ง มูลนิธิสโมสรโรตารีกรุงเทพ
    – นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ
    – กรรมการสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    – ที่ปรึกษานายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
    – ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์