MESSAGE FROM THE PRESIDENT

สวัสดีครับ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ชาว ACC ทุกท่าน

ผม กมล อัศวสถิตย์พร จบจาก ACC ในปี 1972 เป็นศิษย์รุ่นที่ 32 มี Bro. Bernard เป็นอธิการ และมีมาสเตอร์ สุชาติ คริสธานินทร์ เป็นครูประจำชั้น ศิษย์เก่ารุ่นใกล้เคียงกับผมคงรู้จักทั้งสองท่านนี้ดีว่าท่านเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างมากต่อสถาบันและศิษย์ ACC จำนวนมาก

Bro. Bernard เป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มีความสามารถมาก ท่านได้สืบทอดเจตนารมณ์ของ Bro. Rogation ผู้ก่อตั้งโรงเรียนของพวกเรา ในการหาทางให้ ACC เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศในสาขาพาณิชยศาสตร์ ท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ท่านเป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้ง Assumption School of Business (ASB) หรือที่เรารู้จักในนาม ABAC หรือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในปัจจุบัน

มาสเตอร์ สุชาติ เป็นศิษย์เก่าและครูที่ทุ่มเทอย่างมากให้กับโรงเรียนและนักเรียน ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิษย์เก่ามากมาย ท่านได้เข้ามาช่วยสมาคมฯ ในช่วงที่สมาคมฯ ประสบวิกฤตเรื่องผู้นำ ท่านได้ช่วยแก้ปัญหา จนในปัจจุบันสมาคมฯ มีคณะกรรมการที่เข้มแข็งและทุ่มเทในกิจกรรมของสมาคมฯ จากศิษย์เก่าหลากหลายรุ่น

จากตัวอย่างของทั้งสองท่าน ผมจึงยินดีและเต็มใจเข้ามารับหน้าที่เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า ACC ประจำปี 2018-2020 โดยมีนโยบายดังนี้

 1. ส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างสมาชิกโดยมีสมาคมฯ เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสมาชิกให้เป็นเครือข่ายสมาชิกศิษย์เก่าที่แน่นแฟ้น
 2. ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกศิษย์เก่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 3. ให้ความช่วยเหลือครูทั้งที่สอนและเคยสอน
 4. ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการแก่โรงเรียนและนักเรียนปัจจุบัน
 5. สานต่อกิจกรรมที่ต้องการความต่อเนื่องที่ได้เริ่มขึ้นในคณะกรรมการชุด ก่อนๆ
 6. สร้างรากฐานโครงสร้างของคณะกรรมการให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการของสมาคมในกรรมการชุดต่อๆ ไป

คณะกรรมการมีการประชุมทุกวันพฤหัสที่สองของเดือนคี่ ณ อาคารที่ทำการสมาคมฯ ภายในบริเวณโรงเรียน เวลา 17.00-19.00 น. พวกเรายินดีต้อนรับศิษย์เก่าทุกท่านเข้าร่วมประชุมของสมาคมฯ โดยสามารถแจ้งล่วงหน้าแก่ผู้จัดการสมาคม ม.สมภาคย์ โทร. 083 096 0575 หรือ 02 212 1416 เพื่อเราจะได้เตรียมสถานที่ให้เพียงพอ

หากศิษย์เก่ามีข้อมูลข่าวสารที่อยากให้สมาคมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าทราบ ท่านสามารถติดต่อ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คุณ อนุวัตร  หรือต้องการแจ้งข่าวเกี่ยวกับศิษย์เก่าที่ต้องการความช่วยเหลือได้ที่ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์  คุณประเสริฐ โดยประสานผ่านทางสมาคมได้

ผมขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านกลับมาเยี่ยมโรงเรียนและสมาคมฯ แล้วพบกันที่โรงเรียนครับ

ด้วยความนับถือ
กมล อัศวสถิตย์พร
นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์

Message from the President

สวัสดีครับ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ชาว ACC ทุกท่าน

ผม กมล อัศวสถิตย์พร จบจาก ACC ในปี 1972 เป็นศิษย์รุ่นที่ 32 มี Bro. Bernard เป็นอธิการ และมีมาสเตอร์ สุชาติ คริสธานินทร์ เป็นครูประจำชั้น ศิษย์เก่ารุ่นใกล้เคียงกับผมคงรู้จักทั้งสองท่านนี้ดีว่าท่านเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างมากต่อสถาบันและศิษย์ ACC จำนวนมาก

Bro. Bernard เป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มีความสามารถมาก ท่านได้สืบทอดเจตนารมณ์ของ Bro. Rogation ผู้ก่อตั้งโรงเรียนของพวกเรา ในการหาทางให้ ACC เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศในสาขาพาณิชยศาสตร์ ท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ท่านเป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้ง Assumption School of Business (ASB) หรือที่เรารู้จักในนาม ABAC หรือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในปัจจุบัน

มาสเตอร์ สุชาติ เป็นศิษย์เก่าและครูที่ทุ่มเทอย่างมากให้กับโรงเรียนและนักเรียน ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิษย์เก่ามากมาย ท่านได้เข้ามาช่วยสมาคมฯ ในช่วงที่สมาคมฯ ประสบวิกฤตเรื่องผู้นำ ท่านได้ช่วยแก้ปัญหา จนในปัจจุบันสมาคมฯ มีคณะกรรมการที่เข้มแข็งและทุ่มเทในกิจกรรมของสมาคมฯ จากศิษย์เก่าหลากหลายรุ่น

จากตัวอย่างของทั้งสองท่าน ผมจึงยินดีและเต็มใจเข้ามารับหน้าที่เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า ACC ประจำปี 2018-2020 โดยมีนโยบายดังนี้

 1. ส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างสมาชิกโดยมีสมาคมฯ เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสมาชิกให้เป็นเครือข่ายสมาชิกศิษย์เก่าที่แน่นแฟ้น
 2. ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกศิษย์เก่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 3. ให้ความช่วยเหลือครูทั้งที่สอนและเคยสอน
 4. ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการแก่โรงเรียนและนักเรียนปัจจุบัน
 5. สานต่อกิจกรรมที่ต้องการความต่อเนื่องที่ได้เริ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดก่อนๆ
 6. สร้างรากฐานโครงสร้างของคณะกรรมการให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการของสมาคมในกรรมการชุดต่อๆ ไป

คณะกรรมการมีการประชุมทุกวันพฤหัสที่สองของเดือนคี่ ณ อาคารที่ทำการสมาคมฯ ภายในบริเวณโรงเรียน เวลา 17.00-19.00 น. พวกเรายินดีต้อนรับศิษย์เก่าทุกท่านเข้าร่วมประชุมของสมาคมฯ โดยสามารถแจ้งล่วงหน้าแก่ผู้จัดการสมาคม ม.สมภาคย์ โทร 083 096 0575 เพื่อเราจะได้เตรียมสถานที่ให้เพียงพอ

หากศิษย์เก่ามีข้อมูลข่าวสารที่อยากให้สมาคมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าทราบ ท่านสามารถติดต่อ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คุณ อนุวัตร โทร 081 901 1369 หรือต้องการแจ้งข่าวเกี่ยวกับศิษย์เก่าที่ต้องการความช่วยเหลือได้ที่ประธานคณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์  คุณประเสริฐ โทร 081 931 8786

ผมขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านกลับมาเยี่ยมโรงเรียนและสมาคมฯ แล้วพบกันที่โรงเรียนครับ

ด้วยความนับถือ
กมล อัศวสถิตย์พร
นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์
081 859 8598