News Activities

ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ACC

คุณเจริญ  อุษณาจิตต์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา ACC พร้อมด้วยกรรมการ ACCA และม. กรพิพัฒน์  การุณยเลิศ กรรมการและคณะครู ACC ได้เข้าร่วมการประชุมวางแผนการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2562-2563 ห้องประชุม 1 ACC เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

OUR CONTRIBUTORS

Our active contributors of ACCA activities. See details <<click>>
To become our supporters, please contact sompakkk@hotmail.com

Log In

Create an account