ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ACC

คุณเจริญ  อุษณาจิตต์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา ACC พร้อมด้วยกรรมการ ACCA และม. กรพิพัฒน์  การุณยเลิศ กรรมการและคณะครู ACC ได้เข้าร่วมการประชุมวางแผนการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2562-2563 ห้องประชุม 1 ACC เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562