ดร. ศิริทัช โรจนพฤกษ์ ACC รุ่น 25

ดร. ศิริทัช โรจนพฤกษ์ ACC รุ่น 25

นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

การศึกษา
    – โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์

ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ
    – Executive Chairman & President  — Eternal Energy PCL
    – Non-Executive Director – Bangkok Post PCL
    – CEO – Com-Link Co., Ltd.
    – Chairman – Hi-Tech Network Co., Ltd.
    – Chairman – I Tower Co., Ltd.

กิจกรรมทางสังคมที่ผ่านมา
    – จัดตั้งและดำเนินงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย 14 แห่งใน 9 จังหวัดของภาคอีสานมาเป็นเวลา 15 ปี มีนักศึกษาสำเร็จไปแล้วกว่า 20,000 คน โดยทุกคนเรียนฟรี
    – ดำเนินโครงการทอดกฐินตกค้าง ให้แก่ 20,000 กว่าวัดที่ไม่มีเจ้าภาพมากว่า 20 ปี

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
    – ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    – ปริญญาบริหารเทคโนโลยี ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    – ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    – Hall of Fame – โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
    – ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ โอกาสครบรอบ 70 ปี