ACC 80 ปี Walk & Run 2018

ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (ACC) ได้จัดการแข่งขัน “ACC 80 ปี Walk & Run” ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ณ บริเวณรอบ ACC เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 มีศิษย์เก่า ACC และผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,000 คน โดยการแข่งขันมี 2 ระยะ คือ
1. วิ่ง มินิมาราธอน 12 กม. (ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ชาย 1 รางวัล หญิง 1 รางวัล)
2. เดิน 5 กม. (ถ้วยรางวันชนะเลิศ ชาย 1 รางวัล หญิง 1 รางวัล)