NEWS & ACTIVITIES

การประชุมคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น (Hall of Fame 2019)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือก

ภราดาวิหาร  ศรีหาพล      ประธานร่วมฝ่าย ACC
คุณธะนาชัย  ธีรพัฒนวงศ์ ประธานร่วมฝ่าย ACCA

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “Hall of Fame”

 1. ภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม               กรรมการ
 2. มีสจุฑามาศ  รัตนาคม                  กรรมการ
 3. คุณสุวิทย์  ลิมป์ศิริพันธ์                กรรมการ
 4. อาจารย์อาทร  พร้อมพัฒนภัค         กรรมการ
 5. คุณวิชัย  พันธุ์วิวัฒนธนา              กรรมการ
 6. คุณศศิธร  สุวรรณศิลา                 กรรมการ

สถานที่ : ห้องประชุม อาคารสมาคม ACCA

บุคคลที่ได้รับเกียรติ “Hall of Fame”

ครั้งแรก     “The Special One”  ปี 2015  ผู้ที่ได้รับเกียรติ คือ

 1. คุณเอก     สยามวาลา                               ศิษย์เก่า รุ่น  8

ครั้งที่ 2  ใช้ชื่อ “ACC  Hall of Fame 2016”  ผู้ได้รับเกียรติจำนวน  5  ท่าน คือ

 1. นายประสพ        สนองชาติ                       ศิษย์เก่า รุ่น 22
 2. นายสนั่น           อังอุบลกุล                      ศิษย์เก่า รุ่น 27
 3. นายธนาชัย         ธีรพัฒนวงศ์                   ศิษย์เก่า รุ่น 27 
 4. นายกิตติ            อิสริยประชา                   ศิษย์เก่า รุ่น 28
 5. นายเจริญ           อุษณาจิตต์                    ศิษย์เก่า รุ่น 30   

ครั้งที่  3    “ACC Hall of Fame 2017”   ผู้ได้รับเกียรติจำนวน  5  ท่าน คือ

 1. นายวรเศรษฐ      อิสระยั่งยืน                    ศิษย์เก่า รุ่น 16
 2. นายบำรุง           จินดาพล                      ศิษย์เก่า รุ่น 16   
 3. นายบำรุง  ตันจิตติวัฒน์                          ศิษย์เก่า รุ่น 23    
 4. นายชัชชัย  ธรรมารุ่งเรือง                         ศิษย์เก่า รุ่น 30     
 5. ดร. แสงชัย  อภิชาติธนพัฒน์                     ศิษย์เก่า รุ่น 34

ครั้งที่  4    “ACC Hall of Fame 2018”   ผู้ได้รับเกียรติจำนวน  5  ท่าน คือ

 1. คุณวีระชัย          สัจจวโรดม                    ศิษย์เก่า รุ่น  24
 2. คุณวรวิทย์          โรจน์รพีธาดา                 ศิษย์เก่า รุ่น  24     
 3. คุณวิเชียร           ชื่นมีเชาว์                     ศิษย์เก่า รุ่น 25
 4. คุณอนุศักดิ์         อินทรภูวิจิตร                 ศิษย์เก่า รุ่น 27
 5.  คุณประสพ        จิรวัฒน์วงศ์                   ศิษย์เก่า รุ่น 33

ครั้งที่  5    “ACC Hall of Fame 2019”   ผู้ได้รับเกียรติจำนวน  6  ท่าน คือ

 1. คุณศิริธัช  โรจนพฤกษ์                 ศิษย์เก่า รุ่น  25
 2. คุณนิวัตน์  แจ้งอริยวงศ์               ศิษย์เก่า รุ่น  25
 3. คุณประสิทธิ์  ธารทอง                  ศิษย์เก่า รุ่น 34
 4. คุณสมบูรณ์  วงศ์สถาปัตย์            ศิษย์เก่า รุ่น 38
 5. คุณปรีชา  สนั่นวัฒนานนท์             ศิษย์เก่า รุ่น 41
 6. คุณทรงพล  ชัญมาตรกิจ              ศิษย์เก่า รุ่น  49

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ได้รับ “ACC HALL OF FAME” (2019)

 1. เป็นศิษย์เก่า ACC โดยรวมถึงศิษย์เก่าที่ล่วงลับไปแล้ว
 2. เป็นผู้ประสบความสำเร็จดีเด่น มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในสังคม หรือเป็นผู้ที่ได้อุทิศตนให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน โรงเรียน ACC สมาคมศิษเก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติต้องคดีอาญา
 4. ในการคัดเลือก ACC Hall of Fame จะทำการปีละ 1 ครั้งและในแต่ละครั้งจะคัดเลือกได้ไม่เกิน 5 คน
 5. ในการคัดเลือก ACC Hall of Fame เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกได้รับแจ้งชื่อ และรายละเอียดของผู้ถูกเสนอชื่อแล้ว จะทำการพิจารณาให้คะแนนตามหัวข้อที่ได้กำหนดไว้ (ดูรายละเอียดในเรื่อหัวข้อการพิจารณา) ผู้ถูกเสนอชื่อที่ได้รับคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ ACC Hall of Fame ในปีนั้น ๆ
 6. ผู้บริหาร โรงเรียน ACC ศิษย์เก่า และครู สามารถเสนอชื่อผู้ทีสมควรเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ต้องแสดงตนเป็นผู้เสนอและต้องนำส่งประวัติของผู้รับการเสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกจึงจะได้รับการพิจารณา

2021 ACCA Assumption Commercial College Alumni Association

X