KhunyingPattama

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
KhunyingPatama Leeswadtrakul ACC รุ่นที่ 43

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด

ตำแหน่งหน้าที่ทางธุรกิจ
– กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท จีสตีล
– ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท จี เจ สตีล จำกัด มหาชน
– ประธานกรรมการ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
– ประธานกรรมการ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท

ตำแหน่งหน้าที่ทางสังคม
– ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน
– ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
– กรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
– กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม
– ประธานวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิก แห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra)
– ประธานที่ปรึกษามูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพฯ (Bangkok Opera)
– นายกกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย
– กรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรม
– ประธานศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
– ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552-2555
– ที่ปรึกษาประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2555-2556

หลักสูตรพิเศษ
– ปริญญาบัตร หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 58 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
– ประกาศนียบัตร หลักสูตร Wharton-Nida Executive Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania
– ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5
– ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง บ.ย.ส. รุ่นที่ 16
– ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1
– ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
– Director Accreditation Program (DAP) – Director Certification Program (DCP)
– The Role of Chairman Program (RCP) – Financial Statements for Directors (FSD)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า (จ.จ.)
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์อัศวินีแห่งนักบุญเกรโกรีผู้ยิ่งใหญ่ Dame of the Order of St. Gregory the Great จากสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Goldenes Verdienstzeichen der Republik Österreich จากประเทศออสเตรีย
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Datin Paduka Jiwa Mahkota Kelantan Yang Amat Mulia (AI-Ismaili II) D.J.M.K จากประเทศมาเลเซีย

– ที่ปรึกษาประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2554 – 2557
– ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ
– นายกสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
(พ.ศ. 2548 – 2556)
– ที่ปรึกษานายกสมาคมสหสมาคมศิษย์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
– ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
(พ.ศ. 2554 – 2555)

บทบาททางการกีฬา
– กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิคสากล
– ประธานคณะกรรมาธิการวัฒนธรรม และมรดกโอลิมปิก
– คณะกรรมาธิการ กองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
– กรรมการบริหารสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย
– ประธานคณะกรรมาธิการวัฒนธรรมสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย
– นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– กรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
– ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา
– รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก
– กรรมการบริหารในคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปริญญากิตติมศักดิ์
– ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร
– ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน
– ปริญญาดุริยางคศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหิดล
– ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
– ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคําแหง
– ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการชุมชน สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
– รางวัล Person of the Year ประจำปี 2559 จาก นิตยสารไทยแลนด์แทตเลอร์
– รางวัลผู้ทรงคุณค่าในวงการกีฬา จากงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาไทย “วันนักกีฬายอดเยี่ยม” ประจำปี 2557 ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
– รางวัลนายจ้างสตรีดีเด่นภาคเอกชน จากกระทรวงแรงงาน
เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2548
– โล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่กิจการสตรีและสังคม
เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2548 จากสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
– ได้รับการประดับปีกนักบินกิตติมศักดิ์ ของกองทัพอากาศ ประจำปี 2547
– รางวัลสตรีดีเด่นแห่งชาติ สาขานักธุรกิจ ประจำปี 2547
จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
– รางวัลแม่ศรีเรือน ประจำปี 2547 จากสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
– รางวัลแม่ดีเด่น สาขาแม่นักธุรกิจ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน
จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2547

2021 ACCA Assumption Commercial College Alumni Association

X