Message from the President

สวัสดีครับ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ชาว ACC ทุกท่าน

ผม กมล อัศวสถิตย์พร จบจาก ACC ในปี 1972 เป็นศิษย์รุ่นที่ 32 มี Bro. Bernard เป็นอธิการ และมีมาสเตอร์ สุชาติ คริสธานินทร์ เป็นครูประจำชั้น ศิษย์เก่ารุ่นใกล้เคียงกับผมคงรู้จักทั้งสองท่านนี้ดีว่าท่านเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างมากต่อสถาบันและศิษย์ ACC จำนวนมาก

Bro. Bernard เป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มีความสามารถมาก ท่านได้สืบทอดเจตนารมณ์ของ Bro. Rogation ผู้ก่อตั้งโรงเรียนของพวกเรา ในการหาทางให้ ACC เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศในสาขาพาณิชยศาสตร์ ท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ท่านเป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้ง Assumption School of Business (ASB) หรือที่เรารู้จักในนาม ABAC หรือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในปัจจุบัน

มาสเตอร์ สุชาติ เป็นศิษย์เก่าและครูที่ทุ่มเทอย่างมากให้กับโรงเรียนและนักเรียน ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิษย์เก่ามากมาย ท่านได้เข้ามาช่วยสมาคมฯ ในช่วงที่สมาคมฯ ประสบวิกฤตเรื่องผู้นำ ท่านได้ช่วยแก้ปัญหา จนในปัจจุบันสมาคมฯ มีคณะกรรมการที่เข้มแข็งและทุ่มเทในกิจกรรมของสมาคมฯ จากศิษย์เก่าหลากหลายรุ่น

จากตัวอย่างของทั้งสองท่าน ผมจึงยินดีและเต็มใจเข้ามารับหน้าที่เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า ACC ประจำปี 2018-2020 โดยมีนโยบายดังนี้

  1. ส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างสมาชิกโดยมีสมาคมฯ เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสมาชิกให้เป็นเครือข่ายสมาชิกศิษย์เก่าที่แน่นแฟ้น
  2. ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกศิษย์เก่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร
  3. ให้ความช่วยเหลือครูทั้งที่สอนและเคยสอน
  4. ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการแก่โรงเรียนและนักเรียนปัจจุบัน
  5. สานต่อกิจกรรมที่ต้องการความต่อเนื่องที่ได้เริ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดก่อนๆ
  6. สร้างรากฐานโครงสร้างของคณะกรรมการให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการของสมาคมในกรรมการชุดต่อๆ ไป

คณะกรรมการมีการประชุมทุกวันพฤหัสที่สองของเดือนคี่ ณ อาคารที่ทำการสมาคมฯ ภายในบริเวณโรงเรียน เวลา 17.00-19.00 น. พวกเรายินดีต้อนรับศิษย์เก่าทุกท่านเข้าร่วมประชุมของสมาคมฯ โดยสามารถแจ้งล่วงหน้าแก่ผู้จัดการสมาคม ม.สมภาคย์ โทร 083 096 0575 เพื่อเราจะได้เตรียมสถานที่ให้เพียงพอ

หากศิษย์เก่ามีข้อมูลข่าวสารที่อยากให้สมาคมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าทราบ ท่านสามารถติดต่อ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คุณ อนุวัตร โทร 081 901 1369 หรือต้องการแจ้งข่าวเกี่ยวกับศิษย์เก่าที่ต้องการความช่วยเหลือได้ที่ประธานคณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์  คุณประเสริฐ โทร 081 931 8786

ผมขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านกลับมาเยี่ยมโรงเรียนและสมาคมฯ แล้วพบกันที่โรงเรียนครับ

ด้วยความนับถือ
กมล อัศวสถิตย์พร
นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์
081 859 8598