About ACCA

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ เป็นศูนย์รวมของศิษย์เก่า โรงเรียนอัส-สัมชัญพาณิชย์ หรือโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการในปัจจุบันทุกรุ่นทุกวัย ทำหน้าที่ประสานความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และศิษย์เก่าในฐานะที่เป็นผลิตผลจากสถานศึกษาแห่งเดียวกัน อกภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของสมาชิกและศิษย์เก่าจะเป็นพลังร่วมในการเสริมสร้าง และรักษาชื่อเสียงส่วนตน นำไปสู่เกียรติภูมิของโรงเรียนให้ดำรงถาวรต่อไป

ภราดาโรเกชั่น ผู้ดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ขึ้นในปี พ.ศ. 2481 ได้ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียนมาด้วยความเอาใจใสและเสียสละ ใบปี พ.ศ. 2505 ท่านได้ปรารภกับศิษย์เก่าร่วมสมัยถึงความตั้งใจที่จะให้มีสมาคมศิษย์เก่าฯขึ้น โดยปรารถนาจะให้เป็นศูนย์กลาง ในการจัดหางานให้แก่ศิษย์รุ่นน้องต่อๆ ไปเป็นสำคัญ แต่ความตั้งใจของท่านยังไม่สัมฤทธิ์ผล จนท่านได้ถึงแก่มรณกรรมลง เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2508 หลังจากนั้น ภราดาเบอร์นาร์ดได้ผลักดันและสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมฯอีก และในที่สุดศิษย์เก่าอาวุโสจำนวนหนึ่งจึงสามารถดำเนินการจัดตั้งและจดทะเบียนสมาคมฯขึ้นเป็นผลสำเร็จ โดยได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2514

ในปลายปี พ.ศ. 2513 ระหว่างรอการจดทะเบียนสมาคมฯ กลุ่มศิษย์เก่าที่มีความจริงจังกับงานก่อตั้งสมาคมฯ ได้เริ่มดำเนินกิจการให้สมาคมฯ ไปพลาง เริ่มตั้งแต่การจัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่าเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2513 เพื่แระดมกำลังในการสนับสนุนการก้อตั้งสมาคมฯ ภายหลังการจดทะเบียนเป็นสามาคมฯ และ นายธนิต ลิ่วเฉลิมวงศ์ ศิษย์เก่าอาสุโสซึ่งมีเลขประจำตัวหมายเลข 1 ของโรงเรียน ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมฯคนแรก ได้จัดประชุมใหญ่ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2515 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ พร้อมทั้งมีงานเสี้ยงอาหารค่ำแก้ศิษย์เก่าด้วย

กิจกรรมในเบื้องต้น

ในช่วงแรกของการก่อตั้งสมาคมฯ ตณะบริการจัดการบริหารได้จัดกิจกรรมขึ้นหลายครั้ง ซึ้งมีความหลากหลายและเป็นต้นแบบที่สำคัญขอลการทำงานเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและศิษย์เก่า ได้แก่การบรรยายพิเศษ เรื่องประสบการณ์ของนักเรียน ACC คนหนึ่ง โดยคุณสุทธิชัย หยุ่น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2515  — จัดงานแข่งขันกอล์ฟขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ต่อมาเมื่อวันที่ 3มิถุนายน พ.ศ. 2515 เปิดโครงการฝึกพูดสำหรับผู้ที่สนใจ –  วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2515 มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง คนขายฝัน โดย วิลาศ มณีวัต –  วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 จัดงานวางพวกมาลาเพื่อรำลึกถึงภราดาโรเกชั่น มีการมอบทุนเล่าเรียนแก้นักเรียนที่ขาดแคน 1 ทุน จำนวนเงิน 3,000 บาท และเป็นศูยน์บริการจัดหางานให้แก่นักเรียน –  วันที่ 27 มกาคม พ.ศ. 2516 จัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่าต้อนรับปีใหม่ –  วันที่ 16-17 มิถุนายน พ.ศ. 2516 จักนำเที่ยววนอุทยานเขาใหญ่  —  วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2517 จัดงานบรรยายพิเศษเรื่อง กามารมณ์มีความสัมพันธ์กับเด็กเกิดมาพิการอย่างไร โดยแพทย์หญิงคุณหญิงเพียร เวชบุล พร้อมทั้งบริจาคเงินให้มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ  —  วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 จัดค๊อกเทล ปาร์ตี้ โดยเชิญ คุณจเร จุฑารัตนกุล มาร่วมสนทนาแบบกันเอง  —  วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2517 นำชมโรงงานกระดาษสหไทยและโรงเรียนกระดาษกรุงเทพฯ  —  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2517 จัดการการ เจ้าพระยาที่รัก นำเที่ยงทางเรือไปชมพระราชวังบางประอิน  —  เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2517 ร่วมกับสามาคมจัดการธุรกิจจัดการแห่งประเทศไทย จัดบรรยายเรื่อง คอร์โปเรท แพลนนิ่ง โดยคุณอมเรศ  ศิลาอ่อน  —  และวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2518 จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนและบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ เป็นเงิน 18,009 บาท

จากกิจกรรมของสมาคมฯ ในเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และเพื่อนศิษย์เก่ารุ่นบุกเบิกต่างมีความตั้งใจและเอาใจใส่ที่จะร่วมกันดำเนินกิจการของสมาคมฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย

ผู้บริหารสมาคมฯ

ภารกิจของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ได้ดำเนินมาด้วยดี ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รวม 12 คณะ มีนายกสมาคมฯ ซึ้งได้รับการเลือกตั้งมาแล้ว 11 คน ได้แก่
 

 1. นายธนิต ลิ่วเฉลิมวงศ์                   2514-2518
 2. นายวรเศรษฐ์ อิสสระยั่งยืน           2518-2520
 3. นายประสพ สนองชาติ                  2520-2522
 4. นายวิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์                   2522-2523
 5. นายกมล รัตนวิระกุล                     2523-2524
 6. นายชาญชัย สว่างโสภากุล          2524-2530
 7. นายศิริชัย สิมะสกุล                      2530-2531
 8. นายประสิทธิ์ รุ่งนภา                     2531-2533
 9. นายวิภว ก่อชื่อวานิช                    2533-2535
 10. นายวรเศรษฐ์ อิสสระยั่งยืน        2535-2541
 11. นายไพศาล ศรีจรัสจรรยา          2541-2541
 12. นายสนั่น อังอุบลกุล                   2541-2546
 13. นายปรีชา สนั่นวัฒนานนท์         2546-2548
 14. นายทรงพล ชัญมาตรกิจ            2548-2550
 15. ดร. แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์      2550-2555
 16. นายประสิทธิ์ ธารทอง                2555-2561
 17. นายกมล อัศวสติตย์พร               2561-ปัจจุบัน

การจัดหาที่ทำการสมาคมครั้งแรก

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2539 นายวรเศรษฐ์ อิสสระยั่งยืน อดีตนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯในขณะนั้น พิจารณาเห็นว่าสถานที่ทำการของสมาคมฯซึ้งได้รับความอนุเคราะห์ให้ตั้งอยู่ในโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ มีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ และมองเห็นทำเลใหม่ ณ อาคารสำนักงาน หสวิริยา ซิตี้ (เอสวี ซิตี้) ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา ว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ตั้งถาวรของสมาคมฯต่อไป จึงดำเนินการจัดซื้อพื้นที่สำนักงาน จำนวน 177.71 ตารางเมตร บนชั้นที่ 14 อาคารสำนักงาน 2 ในราคาซึ่งเสนอขายเบื้องต้นตารางเมตรละ 53,596.70 บาท รวมมูลค่า 9,524,669 บาท แต่ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% เหลือตารางเมตรละ 26,798.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,762,335 (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบบาท) โดยวิธีผ่อนชำระ

หลังการลงนามในสัญญาซื้อขาย สมาคมได้ชำระเงินไปแล้ว 3 งวด คือ งวดแรกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2539 เป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) งวดที่สองเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2540 เป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) และงวดที่สามเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2540 เป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) รวมชำระแล้วทั้งสิ้น 3 งวด เป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ขณะนี้ ยังคงค้างชำระอยู่ เป็นเงิน 1,762,335 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบห้าบาท)

ที่สมาคมฯสามารถผ่อนชำระค่าจัดซื้อสำนักงานมาได้ถึงจุดนี้ ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของศิษย์เก่าและสมาชิกที่มีความสามารถในด้านทุนทรัพย์ ได้ช่วยกันสนับสนุนสมทบทุนและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯอย่างต่อเนื่องรวมหลายครั้งด้วยกัน ซึ้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯทุกคณะที่เกี่ยวข้อง ต่างรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณในความอุปการะของเพื่อนสมาชิกและศิษย์เก่าทุกท่านที่มีส่วนช่วยในภารกิจนี้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

เรื่องสำนักงานถาวรของสมาคมฯที่ยังต้องดำเนินการต่อไปก็คือ สมาคมฯยังไม่สามารถรับโอนกรรมสิทธิ์พื้นที่สำนักงานที่ได้จัดซื้อไว้ได้ เนื่องจาก บริษัท สหวิริยา ซิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ขาย ได้นำทรัพย์สินอาคารไปติดพันธะอยู่กับสถาบันการเงินในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา และยังไม่สามารถปลดปล่อยกรรมสิทธิ์เพื่อโอนให้แก่สมาคมฯ ในขณะที่สมาคมฯเองก็ยังไม่พร้อมที่จะชำระหนี้ส่วนที่ค้างอยู่ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ขายได้ยินยอมให้สมาคมฯ เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นสำนักงานได้เสมือนเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้ประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นศิริมงคลในวันเปิดสำนักงานแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2540 มีคณะกรรมการและศิษย์เก่าไปร่วมงานประมาณ 40 คน และได้เริ่มเปิดทำการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2541 ณ สำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 898/21 อาคารสำนักงาน 2 ชั้น 14 เอสวี ซิตี้ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2682-8757 และ 0-2682-9064 โทรสาร 0-2682-8757 Homepage: http://www.acca.or.th  Email Address: webmaster@acca.or.th

การสร้างอาคารสำนักงานถาวร

ณ ที่ทำการแห่งใหม่ สมาคมฯได้รับความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่าและสมาชิกหลายท่านได้มอบเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในสำนักงานให้แก่สมาคมฯได้แก่ โต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม เก้าอี้ ชุดรับแขก ชั้นวางของ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ มู่ลี่ติดหน้าต่าง พรมปูพื้น ตู้เย็น เครื่องรับโทรทัศน์ และเครื่องฉายวีดีทัศน์ ซึ้งสมาคมฯของถือโอกาสแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

หลังจากที่สมาคมฯได้เริ่มดำเนินกิจการแล้ว คณะกรรมการบริหารสมาคมฯหลายชุดได้พยายามแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯให้สมบูรณ์และทันสมัยยิ่งขึ้น แต่มิได้มีการจดทะเบียบการแก้ไขข้อบังคับอย่างเป็นทางการต่อนายทะเบียนสมาคมประจำกรุงเทพมหานครการแก้ไขจึงมีผลใช้บังคับ จนถึงปี พ.ศ. 2540 คณะหรรมการบริหาสมาคมฯโดยนาย วรเศรษฐ์ อิสสระยั่งยืน นายกสมาคมฯ จึงเริ่มร่างแก้ไขข้อบังคับของสมาคมขึ้นใหม่ และเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2541 ในสมัยที่ นายไพศาล ศรีจรัสจรรยา เป็นนายกสมาคมฯ หลังจากนั้น สมาคมฯได้นำข้อบังคับฉบับแก้ไขเสนอขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคมประจำกรุงเทพมหานคร และได้รับอนุมัติให้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2542