คุณกมล  อัศวสถิตย์พร นายก ACCA และอุปนายก CGA ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม
เดิน-วิ่งการกุศล ACU ครั้วที่ 3  และพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องเขียน เสื้อภูฟ้า โดยคุณ
ดุละดิลก  ดุละลัมพะ
นายกสมาพันธ์ CGA ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 7.00 – 10.00 เปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ACU ครั้วที่ 3 
เวลา 11.00  – 12.00 น. ประชุมสัญจรเดือนพฤศจิกายน
เวลา  15.00 น. พิธีมอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องเขียน เสื้อภูฟ้า

X