NEWS & ACTIVITIES

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาญิชย์ (ACCA) ขอขอบคุณในน้ำใจของคุณวิสิทธิ์ และคุณรุจา สดแสงเทียน แจกอาหารและเครื่องดื่มให้กับคนในชุมชนแถว ACC

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาญิชย์ (ACCA) ขอขอบคุณในน้ำใจของคุณวิสิทธิ์ และคุณรุจา สดแสงเทียน (ACC ปวช รุ่น 6) เจ้าของบริษัท โบว์เบเกอรี่เฮ้าส์ ที่ได้นำอาหารและเครื่องดื่มมาช่วยแจกให้กับคนในชุมชนแถว ACC และยังได้ขับรถนำของไปแจกจ่ายให้กับแคมป์คนงาน วัดและโรงพยาบาลต่างๆ ที่อยู่ในเขตใกล้เคียงอีกด้วย และในช่วงที่ผ่านมายังได้นำอาหารไปแจกให้กับชุมชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากโควิดอีกหลายแห่งด้วย
X