พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

10 พฤศจิกายน 2563 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เพื่อพัฒนาและผลิตบุคลากรให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับรู้ทักษะและประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ
X