“พิธีประกาศเกียรติคุณ ACC Hall of Fame 2019”

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2019 ในงาน ACC Homecoming Day ได้มีพิธีประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าสู่หอเกียรติยศ ACC Hall of Fame ประจำปี 2019 ซึ่งได้ริเริ่มโดยท่านนายกสมาคมกิตติมศักดิ์ คุณประสิทธิ์ ธารทอง ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกอันประกอบไปด้วยผู้อำนวยการ (อธิการ) ครูอาวุโส ACC ศิษย์เก่าอาวุโส กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ACCA

ทาง ACCA ได้รับเกียรติจากภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ACC เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีท่านอธิการเจ้าคณะ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ภราดาอาวุโสและครู ACC รวมถึงศิษย์เก่าที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากเป็นสักขีพยานแห่งคุณงามความดีที่ทุกท่านที่มีต่อ ACC และสังคมโดยรวม

ทาง ACCA โดยนายกสมาคม คุณกมล อัศวสถิตย์พร และกรรมการทุกท่าน ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทั้ง 6 ท่านที่ได้รับการยกย่องสู่ ACC Hall of Fame ประจำปี 2019 คือ

  • ดร. ศิริทัช โรจนพฤกษ์ ACC รุ่น 25
  • ดร. นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์ ACC รุ่น 25
  • คุณประสิทธิ์ ธารทอง ACC รุ่น 34
  • คุณสมบูรณ์ วงศ์สถาปัตย์ ACC รุ่น 38
  • คุณปรีชา สนั่นวัฒนานนท์ ACC รุ่น 40-41