จัดการประชุมสมาพันธ์ CGA ในวันที่ 19.9.2020

เมื่อถึงวันที่โรงเรียน ACC อันเป็นที่รักของพวกเราได้รับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์ CGA ในวันที่ 19.9.2020
ขอขอบคุณ Spirits ของคณะทำงานสมาคมศิษย์เก่า ACCA ที่ทำหน้าที่ต้อนรับและจัดงานได้อย่างสมศักดิ์ศรีและด้วยความภาคภูมิใจค่ะ
X