การประชุมใหญ่สามัญสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ประจำปี 2561

โดยนายกสมาคมฯ คุณกมล อัศวสถิตย์พร ผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ที่ปรึกษา
คุณธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คุณเจริญ อุษณาจิตต์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยอุปนายก กรรมการและสมาชิกสมาคม ณ ห้องประชุม 1 อาคารอัสสัมชัญ ชั้น 1 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18.00 – 20.00 น.

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ACCA ได้ใช้โอกาสนี้ แสดงความยินดีแก่ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน อัสสัมชัญพาณิชยการ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการต่ออีกหนึ่งวาระ โดยคุณกมล นายกสมาคมได้มอบของที่ระลึก และเชิญสมาชิกร่วมสังสรรค์รับประทานของว่างร่วมกัน

X