ผู้สนับสนุนงานกอล์ฟการกุศล ACC NEXT Fund Raising Golf Tournament 2023

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยให้งานกอล์ฟการกุศล ACC NEXT Fund Raising Golf Tournament 2023 ในครั้งนี้ ซึ่งประสบผลสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ นับเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปีที่สมาคมฯ ACCA ได้จัดงานกอล์ฟการกุศลขึ้นและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *