คณะกรรมการกิตติมศักดิ์

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ACC – 2018 -20

คณะกรรมการกิตติมศักดิ์

1.คุณภราดาวิหาร
2.คุณสนั่น
3.คุณธนาชัย
4.คุณทรงพล
5.ดร. แสงชัย
6.คุณประสิทธิ์

ศรีหาพล
อังอุบลกุล
ธีรพัฒนวงศ์
ชัญมาตรกิจ (ซ้ง)
อภิชาติธนพัฒน์
ธารทอง

ผู้อำนวยการ
(รุ่น 27)
(รุ่น 27)
(รุ่น 49)
(รุ่น 34)
(รุ่น 34)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายกกิตติมศักดิ์
นายกกิตติมศักดิ์
นายกกิตติมศักดิ์