ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์
101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร แขวงยานนาวา กรุงเทพ 10120
Tel: 02-212-1416-7  Fax: 02-212-1418
Email: acca1111@gmail.com