คณะกรรมการ กปร.

คณะกรรมการประสานงานรุ่นศิษย์เก่า กปร.

กปร รุ่น 1 (1940-1941)
คุณธนิต ลิ่วเฉลิมวงศ์

กปร รุ่น 8 (1947-1948)
คุณเอก สยามวาลา

กปร รุ่น 9 (1948-1949)
ม.ร.ว.อนุจรจรัส ชมพูนุท

กปร รุ่น 11 (1950-1951)

คุณสมศักดิ์ เจริญลาภ

กปร รุ่น 12 (1951-1952)

คุณกำพล เตชะหรูวิจิตร
คุณชรินทร์ นันทนาคร

กปร รุ่น 13 (1952-1953)

คุณสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์

กปร รุ่น 14 (1953-1954)

คุณเชี่ยว ว่องปรีชา

กปร รุ่น 16 (1955-1956)
คุณบรรจง โตปิตุมาตุคุณ
คุณบำรุง จินดาพล

กปร รุ่น 21 (1960-1961)
คุณเกรียงศักดิ์ วงศาริยวานิช
คุณกำพล กิตติวัชร
คุณสมศักดิ์ ชินวันทนานนท์
คุณสุรศักดิ์ อัศวโสภณ

กปร รุ่น 22 (1961-1962)

คุณคณิต เจียรพัฒนาคม
คุณพิชัย จงสถิตย์วัฒนา
คุณพิบูลย์ เฉิดสกุล
คุณพิสุทธิ์ พัฒนพิพัตร
คุณสุวัฒน์ ปราชญาพิพัฒน์
คุณอำพล รัตนสงวนวงศ์

กปร รุ่น 23 (1962-1963)

คุณประวิทย์ เอี่ยมรานนท์
คุณพรรฉัฒน์ เทพประเสริฐวังศา
คุณวิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์
คุณวิษณุ วงศ์ธารณาวุฒิ
คุณสุรชาติ หอมเดชนะกุล

กปร รุ่น 24 (1963-1964)
คุณวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
คุณสมมาตร ภูวนัตตรัย
คุณวีระชัย สัจจวโรดม

กปร รุ่น 25 (1964-1965)

คุณนิวัฒน์ องหุนันทกุล
คุณบุญชัย เทพโสพรรณ
คุณปฐม สุทธาธิกุลชัย
คุณพิศาล รุ่งกิจวรเสถียร
คุณศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมวงศาเวช
คุณสงบ สงวนไชยไผ่วงศ์

กปร รุ่น 26 (1965-1966)

คุณกรีธา เธียรลิขิต
คุณเชวง จาว
คุณสมชาย อัศวสันติ
คุณอุดม จริยวิลาศกุล

กปร รุ่น 27 (1966-1967)

คุณโชคชัย ลักษณะพิศิษฐกุล
คุณไพโรจน์ เสรีสุทธิกูลชัย
คุณสมศักดิ์ เดชาวิจิตร

กปร รุ่น 28 (1967-1968)

คุณธีระพงษ์ นิลรัตน์กุล
คุณวิโรจน์ วิชญวงศ์
คุณศิริชัย สิมะสกุล
คุณสุรมิตร สัณฐิติวัฒนกุล
คุณโสภณ เดชเทวพร

กปร รุ่น 29 (1968-1969)

คุณวรวิทย์ จัทร์ศิริ
คุณอนุชา ติวารี

กปร รุ่น 30 (1969-1970)

คุณกรีธา มติธนวิรุฬห์
คุณโยธิน เนื่องจำนงค์
คุณวรเทพ วนาภิรมย์
คุณวิศาล สันติมหกุลเลิศ

กปร รุ่น 31 (1970-1971)

คุณโกวิท คุภปฐม
คุณทรงสันห์ สถิตนาเวศกุล
คุณวิรัช วินยเวคิน
คุณสมบูรณ์ สินะวารยัน
คุณสุชาติ ธนะเกียรติไกร

กปร รุ่น 32 (1971-72)

คุณกมล อัศวสถิตย์พร
คุณณัฐวัฒน์ จรุงศักดิ์สกุล
คุณมานิตย์ เลิศสาครศิริ
คุณสมนึก สามานันท์
คุณสมภพ อนุชาติวรกุล
คุณสุเมธ กิตติธีรพรชัย
คุณอุทะยาน กิตติกรเจริญ

กปร รุ่น 33 (1972-1973)

คุณจวี ฟองวัฒนกุลl
คุณประวิตร จิตรพงศ์
คุณวิชิต เลิศบรรณพงศ์
คุณวิเชียร จงอภิรมสกุล
คุณวีระชัย เตชะมนู
คุณศิริพล ตีรนันท์รุ่งเรือง
คุณสมชัย เงาทองไพฑูรย์
คุณอนุศักดิ์ วิเชษฐ์วิพัฒนา

กปร รุ่น 34 (1973-1974)

คุณจูงเกียรติ วัฒนาดิลกกุล
คุณชัย นิมากร
คุณบุญสิน โชติเรืองประเสริฐ
คุณปรีชา รัตนรุจิกร
คุณวิรุฬห์ นันตะพานา
คุณอรุณ มีแสงธรรม

กปร รุ่น 35 (1974-1975)

คุณเรืองสรรค์ เติมไทยมงคล
คุณวิสุทธิ์ อิทธิหิรัญวงศ์
คุณสุรชาติ เหลืองธาดา
คุณอดิศร อังครุพิบูลย์

กปร รุ่น 36 (1975-1976)

คุณไชยกิจ ตันติกาญจน์
คุณวันชัย เอื้อสุวรรณกูล
คุณศักดิ์ชัย เตชะวิเศษ

กปร รุ่น 37 (1976-1977)

มาสเตอร์กวิน กิตติบุญญา
คุณหญิงวิภา  มณ๊ไพโรจน์
คุณพัชรี  คงตระกูลเทียน

กปร รุ่น 38 (1977-1978)
คุณวันชัย โฆษิตพัฒนา
คุณสุชาย เริงฤทธิรงค์

กปร รุ่น 39 (1978-1979)
คุณพีระพล ตั้งศิริวานิช

กปร รุ่น 40 (1979-1980)

คุณชัชวาล อัศวโสภณ
คุณสุรีรัตน์ อดิเรก

กปร รุ่น 41 (1980-1981)

คุณสิรินันท์ โรจน์วณิชย์
คุณสุนทรี ตันจิตติวัฒน์
คุณอภิชาติ จงทวีผล

กปร รุ่น 42 (1981-1982 )

คุณเกียรติณรงค์ โคมิน
คุณชนิต สุวรรณพรินทร์
คุณปราณี กิจคุณาเสถียร

กปร รุ่น 43 (1982-1983)

คุณศิริ ฐิรวัฒนวงศ์
คุณสุวัฒน์ ลือวิริยะพันธุ์
คุณอาทร พจนะไพบูลย์

กปร รุ่น 45 (1983-85)

คุณชาญชัย เฮ้ง
คุณถนัด อนันควานิช
คุณอำพล วารีเกษม

กปร รุ่น 49 (1988-1989)
คุณทรงพล  ชัญมาตรกิจ
คุณดนัย คริสธานินทร์
คุณสมเกียรติ วัชระชัยพงษ์
คุณบริพัฒน์ ดีวิเศษพันธ์

กปร รุ่น 50 (1989-1990)

คุณดาริณี คริสธานินทร์
คุณภูวนาท ภูวนัตตรัย
คุณรังสรรค์ จันทร์วรวิทย์
คุณวิรัตน์ ยงชัยชาญ
คุณสัณฐิติ ค้ำพันธุ์

กปร รุ่น 52 (1991-1992)

คุณโกวิท คริสธานินทร์
คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
คุณปิยะ ปิยะโรจน์กิจ
คุณรุ้งนภา อมรพุฒิสถาพร

กปร รุ่น 53 (1992-1993)

คุณทัศณีย์ บุษบาธร
คุณภูวไนย ภูวนัตตรัย
คุณยุพาวรรณ ห่อทองคำ